งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การกำหนดระดับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

 

 

 

 

      ​หนังสือ ว 2 แนวปฏิบัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

      หนังสือ ว 3 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร