งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รวมระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Update ล่าสุด ณ 26-03-60).pdf