งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง