งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บำเหน็จ บำนาญ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เกษียณอายุราชการ