งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด่วนที่สุด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ยกเลิกแล้ว

 

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ