งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรอบอัตรากำลัง

กรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2566

กรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2567