งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภทตำแหน่งทั่วไป
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 10. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 19. ช่างเครื่องยนต์
2. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 11. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20. ช่างไฟฟ้า
3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 12. ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 21. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล 13. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 22. ช่างเทคนิค
5. ผู้ปฏิบัติงานประมง 14. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 23. ช่างกายอุปกรณ์
6. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 15. ช่างภาพ 24. ช่างทันตกรรม
7. ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด 16. ช่างพิมพ์ 25. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
8. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 17. ช่างศิลป์  
9. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 18. ช่างเขียนแบบ  
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะ
1.  วิชาการเวชสถิติ 12. โสตทัศนศึกษา 23. วิศวกรรม
2.  วิเคราะห์นโยบายและแผน 13. ประชาสัมพันธ์ 24. วิชาการศิลป์
3.  นิติการ 14. วิชาการเกษตร 25. วิชาการช่างทันตกรรม
4.  บริหารงานบุคคล 15. วิชาการสัตวบาล 26. วิชาการศึกษา
5.  บริหารงานทั่วไป 16. การประมง 27. บรรณารักษ์
6.  วิชาการพัสดุ 17. วิทยาศาสตร์ 28. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
7.  วิชาการสถิติ 18. โภชนาการ 29. วิจัย
8.  วิเทศสัมพันธ์ 19. จิตวิทยา 30. เอกสารสนเทศ
9.  ที่ปรึกษา    20. วิชาการอาชีวบำบัด 31. นักสังคมสงเคราะห์
10. วิชาการเงินและบัญชี 21. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32. วิชาการศึกษาพิเศษ
11. ตรวจสอบภายใน 22. สุขศึกษา  
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8.  เภสัชกรรม 15. วิศวกรรมโลหการ
2. นักกายภาพบำบัด 9.  รังสีการแพทย์ 16. วิศวกรรมเกษตร
3. ทันตแพทย์ 10. กิจกรรมบำบัด 17. วิศวกรรมเคมี
4. การพยาบาล 11. เวชศาสตร์การสื่อความหมาย 18. สถาปัตยกรรม
5. การแพทย์ 12. วิศวกรรมเครื่องกล 19. จิตวิทยาคลินิก
6. การสัตวแพทย์ 13. วิศวกรรมไฟฟ้า  
7.  เทคนิคการแพทย์ 14. วิศวกรรมโยธา  
ประเภทตำแหน่งต่างโครงสร้าง
1. ช่วยสอน (ครู) 4. บริหารงานพัสดุ
2. บริหารงานธุรการ 5. บริหารงานอาคารสถานที่
3. บริหารงานการเงินและบัญชี  
ประเภทตำแหน่งวิชาการ
1. ตำแหน่งวิชาการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ศาสตราจารย์ 5. อาจารย์
3. รองศาสตราจารย์  
ประเภท ตำแหน่งผู้บริหาร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด