งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลูกจ้างชั่วคราว

การเพิกถอนข้อบังคับ/ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว

การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ​

 

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุ 60 ปี