งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ถูกต้อง  ฉับไว  เต็มใจบริการ  ประสานภารกิจ  

นำองค์กรสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนภาคใต้

 

วิสัยทัศน์

บริการอย่างมีมาตรฐาน  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

นำองค์กรสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารและการบริการ

2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก