งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวสมฤทัย ทองนุ้ย
ตำแหน่ง :
นิติกรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านวินัยและนิติการ

อีเมล์ :
somruthai.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11304
ชื่อ :
นางสาวรอฮานี แวดอเลาะ
ตำแหน่ง :
นิติกรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านวินัยและนิติการ

อีเมล์ :
rohanee.wa@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11304