งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวพิมพ์รดา แก้วพิศดาร
ตำแหน่ง :
บุคลากรชำนาญการ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
pimrada.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11300
ชื่อ :
นางสาวอานี สาแลแม
ตำแหน่ง :
บุคลากรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

อีเมล์ :
anee.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11305
ชื่อ :
นางสาวจารุวรรณ อุทัยรัตน์
ตำแหน่ง :
บุคลากรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านอัตรากำลังและค่าตอบแทน

อีเมล์ :
jaruwan.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11302
ชื่อ :
นางศิริขวัญ ชูประวัติ
ตำแหน่ง :
บุคลากรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านอัตรากำลังและค่าตอบแทน

อีเมล์ :
sirikwan.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11302
ชื่อ :
นางสาวลลิตา เทพไพรวงศ์
ตำแหน่ง :
บุคลากรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อีเมล์ :
lalita.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 11303
ชื่อ :
นายรอปีมิง แมะเราะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศ

อีเมล์ :
ropiming.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11300
ชื่อ :
นางสาววริษฐา จันทสุบรรณ
ตำแหน่ง :
บุคลากรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
Warista.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11300
ชื่อ :
นางสาวณัฐวดี มหาทอง
ตำแหน่ง :
บุคลากรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาและฝึกอบรม

อีเมล์ :
Natwadee.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11303
ชื่อ :
นางสาว ดีนา ดูดิง
ตำแหน่ง :
นิติกรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านวินัยและนิติการ

อีเมล์ :
deena.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11304
ชื่อ :
นางสาวอภิญญา ศิริไพรวัน
ตำแหน่ง :
นิติกรปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ :

ผู้รับผิดชอบด้านวินัยและนิติการ

อีเมล์ :
apinya.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 11306